top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

1. Partijen en voorwerp


Bert Nussbaum (hierna “3D-NU”, “wij” of “de verwerkingsverantwoordelijke”)
Bastionstraat 6, 3290 Diest
BTW: 0737665501
E-mail: Bert@3D-NU.be
Telefoon : 0456 19 20 48

U stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.3D-NU.be (hierna ‘website) en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door 3D-NU.


De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de website bezoekt of op enigerlei met de Site communiceert. In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt 3D-NU alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers.


3D-NU respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.3D-NU.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit, in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 


2. De verwerking van persoonsgegevens


Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, bij het bestellen van een product of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 


3. Doeleinden van gebruik


Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat 3D-NU in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. 3D-NU gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De wettelijke verplichting tot het bijhouden van gegevens,

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website,

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten,

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt (bv. nieuwsbrief, verzendprobleem, retouren, etc),

 • Product- en dienstontwikkeling,

 • Het bepalen van strategie en beleid.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt


De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, 3D-NU de volgende gebruikersgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Voornaam

 • Naam

 • Geslacht

 • Adres

 • Woonplaats

 • Postcode

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-Adres

 • Cookie ID

5. Toestemming


Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.


Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacy beleid heeft aangevinkt of geaccepteerd. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stelen een contractuele relatie aan te gaan met 3D-NU. Elke overeenkomst die 3D-NU en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.


De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, 3D-NU, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die worden aangeboden door 3D-NU, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.


De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 


6. Bewaartermijn

3D-NU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. De duur is in alle gevallen niet langer dan 1 jaar. Enkel Google Analytics bewaart je klik- en surfgedrag maximaal 2 jaar.

 


7. Vertrouwelijkheid &  verstrekking aan derden


Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van 3D-NU voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met 3D-NU voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van 3D-Nu en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.


In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit privacybeleid na. 3D-NU zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.


In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 


8. Gegevensbeveiliging


3D-NU maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 


9. Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de website alsook de inhoud ervan te bieden.


Cookies zijn kleine informatiebestanden die tijdelijk of permanent op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie 3D-NU samenwerkt.


Sommige van de cookies die gebruikt worden door 3D-NU zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.


Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel. Op www.3D-NU.be worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website en de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk te maken, om de website te beschermen en de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Maar ook om de surfervaring te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ze maken het 3D-NU ook mogelijk om eventuele bugs op de website te identificeren en te corrigeren (analytische cookies);

 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

 • Om de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten en anonieme statistieken te produceren (via Google Analytics). Deze statistieken maken het 3D-NU mogelijk om de website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende webadres: https://www.google.nl/intl/en_uk_policies/privacy/

10.Verwijderen van cookies


Zoals u eerder kon lezen hebben de meeste cookies een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 


11. Links naar andere websites van derden


Onze internetpagina's kunnen links bevatten naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 


12. Uw wettelijke rechten


U mag 3D-NU vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u hen verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of ons een e-mail
te sturen via bert@3D-NU.be.

 


13. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 


14. Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u ook verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van 3D-NU.

 


16. Contact


Voor elke vraag met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: bert@3D-NU.be.

bottom of page